Trường Đại học Thành Đông có 5 khoa: Cơ bản, Kế toán, Tài chính-Quản trị kinh doanh, Xây Dựng-Quản lý đất đai, Công nghệ thông tin và đang đào tạo 6 chuyên ngành.

1. Khoa cơ bản

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Phước Nhuận

Danh sách giảng viên thực hiện chương trình:

PGS.Nguyễn Thị Phước Nhuận
PGS.Trần Khánh Đức
ThS.Hà Thị Thảo
ThS. Nguyễn Minh Tiến
ThS. Nguyễn Thị Bích Thảo
ThS. Đặng Thị Mai
ThS. Nguyễn Xuân Tiến
ThS. Trần Thị Hoa
Phạm Văn Mừng
CN. Vũ Văn Huy
Đồng Thị Lương
CN Cà Ngọc Chung
Mr David Tiddy
CN. Nguyễn Thị Lan Anh