3
2
1

Đề án mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh

16/06/2016

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Thành Đông đã và đang đầu tư phát triển các chuyên ngành đào tạo mà xã hội có nhu cầu cao và cần thiết trong quá trình phát triển và hội nhập. Việc thực hiện chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh là một […]

Quyết định quy chế đào tạo Thạc sĩ trường Đại học Thành Đông

14/05/2016

Căn cứ vào quyết định số 1489/QĐ -TTg ngày 17/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thành Đông. Căn cứ quyết định số 3419/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Thành Đông đào tạo trình độ thạc […]